Nieczystości płynne: kto musi mieć umowę na wywóz szamba?

Polskie przepisy jasno wskazują, że właściciele nieruchomości, na których terenie znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, są zobowiązani do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Muszą również gromadzić rachunki za opróżnienie zbiornika. Wymóg ten dotyczy osób prywatnych oraz przedsiębiorców, a za jego niedopełnienie grożą kary finansowe.

Gospodarka wodno-ściekowa według przepisów prawa

Zgodnie z definicją za nieczystości płynne uznaje się ścieki gromadzone czasowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Unia Europejska kładzie duży nacisk na kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową. Priorytetem jest racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz właściwe postępowanie ze ściekami (ochrona środowiska przed ich niekorzystnym oddziaływaniem). Jednym z ważniejszych dokumentów określających zasady zbierania i odprowadzania nieczystości płynnych jest unijna dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku.

W prawie polskim zasady postępowania z nieczystościami regulują dwa akty:

  • Ustawa Prawo Wodne, która została znowelizowana w czerwcu 2022 roku;
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W tym ostatnim dokumencie właściciel nieruchomości, który korzysta z szamba lub oczyszczalni, znajdzie informacje o obowiązku podpisania umowy z firmą asenizacyjną.

Kto musi podpisać umowę na wywóz nieczystości?

Umowę na wywóz nieczystości płynnych musi podpisać właściciel nieruchomości korzystający ze zbiornika bezodpływowego (szamba) lub oczyszczalni przydomowej. Obowiązek dotyczy właścicieli posesji prywatnych oraz firm znajdujących się na terenach nieskanalizowanych.

Jednocześnie Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie wskazuje, z kim taką umowę można podpisać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy firma świadcząca usługi wywozu nieczystości ma stosowne uprawnienia. Chodzi o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników oraz wywozu nieczystości.

Zezwolenie jest wydawane na 10 lat przez urząd gminy lub miasta, a warunkiem jego uzyskania jest posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz podpisanie umowy ze stacją zlewną. Wóz do transportu nieczystości płynnych powinien gwarantować ich hermetyczny transport.

Jakie kary grożą za niepodpisanie umowy na wywóz nieczystości?

Każdy właściciel szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków może zostać skontrolowany przez pracowników urzędu. Podczas takiej inspekcji będzie musiał okazać podpisaną umowę z firmą asenizacyjną, a czasem również aktualny rachunek za wywóz nieczystości. Za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania ściekami na właściciela posesji może zostać nałożona kara:

  • wójt, burmistrz czy prezydent miasta muszą wezwać właściciela zbiornika/oczyszczalni do natychmiastowego usunięcia uchybień;
  • w przypadku braku reakcji ze strony właściciela posesji wydana zostaje decyzja administracyjna o zorganizowaniu wywozu zastępczego; wskazana zostaje firma, która ma zająć się wywozem nieczystości, ustalone zostają terminy oraz wysokość opłat;
  • za utrudnianie kontroli, odmowę okazania umowy na wywóz nieczystości właściciel szamba lub oczyszczalni może otrzymać karę finansową w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.

Jak wygląda umowa na wywóz nieczystości?

Umowa na wywóz nieczystości płynnych podpisywana z firmą asenizacyjną określa obowiązki stron – podmiotu zajmującego się wywozem oraz właściciela posesji. Najczęściej zawiera się ją na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

W dokumencie muszą znaleźć się dane stron – właściciel zbiornika podaje:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • umiejscowienie zbiornika,
  • jego rodzaj i pojemność.

Każda wykonana usługa asenizacyjna musi zostać udokumentowana – firma ma obowiązek wystawić rachunek za wywóz nieczystości. Warto też pilnować, aby odbiór szamba odbywał się terminowo i regularnie. O prawidłową gospodarkę ściekową warto zadbać, wybierając sprawdzonego i doświadczonego wykonawcę usług asenizacyjnych.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij